Pracovně-lékařské preventivní prohlídky

jsou nedílnou součástí pracovně-lékařské péče.

Kromě obvyklých obecných faktorů ovlivňující zdraví je zaměřena na působení specifických účinků daného pracovního prostředí.

Podklady a součásti pracovně-lékařské prohlídky

1. Výpis ze zdravotní dokumentace registrujícího praktického lékaře, který je k dispozici nejpozději v čase preventivní prohlídky.

2. Klient si s sebou přináší formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci opatřený razítkem zaměstnavatele. Posudek má předvyplněny identifikační údaje o posuzovaném (jméno, příjmení, datum narození) a zejména musí obsahovat druh práce, kategorie práce, popis pracovních podmínek - na základě těchto údajů pak bude pacient posouzen. Důležité jsou i údaje o zaměstnavateli, název IČ, sídlo. Tento předvyplněný formulář předá posuzovanému před preventivní prohlídkou zástupce zaměstnavatele (personalista, bezpečnostní technik případně nadřízený).

3. Anamnéza - s důrazem na anamnézu pracovní a anamnézu onemocnění, která jsou nepříznivě ovlivňována v příslušné profesi a riziku či jsou kontraindikací k práci v riziku

4. Fyzikální vyšetření

5. Základní vyšetření moči chemicky

6. Další vyšetření, zejména laboratorní, která jsou upřesněna v náplních preventivních prohlídek dle konkrétní rizikovosti práce, kategorizace, atd.

7. Doplňková vyšetření jsou indikována individuálně posuzujícím lékařem, pokud to vyžaduje zdravotní stav pacienta.

Pro smluvní partnery provádíme všechny druhy preventivních prohlídek

1. Vstupní – před nástupem do zaměstnání, před přeřazením pracovníka na jinou práci nebo na jiné pracoviště u téhož zaměstnavatele.

2. Periodické – se provádí: a) u pracovníků rizikových prací (dle kategorizace prací 2R, 3 a 4), b) u pracujících vykonávajících epidemiologicky závažné činnosti, c) u pracujících, jejichž činnost může ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva (např. řidiči z povolání, pracující železnice, letci, jeřábníci atd.), d) u pracujících, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost (profese v podzemí, hutích, důlní záchranáři, hasiči, pracující ve výškách nad 10 m, pracující na plavidlech vnitrozemské plavby, profesionální potápěči). Prohlídky se provádějí v pravidelných časových intervalech.

3. Řadové – u všech ostatních pracovníků, pro které nejsou předepsány prohlídky periodické - zpravidla to platí pro pracovníky v nerizikových kategoriích (dle kategorizace prací 1 a 2) - preventivní prohlídky se provádějí v různých intervalech v závislosti na věku pracovníka (5 let při věku do 50 let, 3 roky při věku od 50 let výše).

4. Mimořádné – jednorázové prohlídky mimo období termínu plánované periodické či řadové prohlídky. Mohou být a) nařízeny hygienickou stanicí b) vyžádány zaměstnavatelem c) nutné u pracujících, kteří byli v pracovní neschopnosti delší než 4 týdny, utrpěli těžký úraz či nehodu spojenou s bezvědomím.

5. Výstupní – jsou účelné u pracovníků, kteří opouštějí rizikové pracoviště (kategorie 2R a výše), případně při převedení z jedné rizikové práce na práci s jiným rizikem.

6. Následné – u vybraných rizikových prací, u kterých přetrvává účinek noxy i po skončení expozice (práce v riziku fibrogenního prachu – SiO2, azbest, dále práce v riziku chemických karcinogenů, rozpadových produktů radonu v uranových dolech apod.). Jejich četnost, náplň a rozsah určuje orgán veřejného zdraví v rozhodnutí. O povinnosti absolvovat následné prohlídky musí zaměstnavatel informovat zaměstnance, který pracoval v riziku.

Výsledek prohlídky

Výsledkem prohlídky je posudek o zdravotní způsobilosti k navrhované práci. Závěr prohlídky je formulován pouze obecně (žádná diagnóza ani její stupeň se neuvádí) jako jedna ze 4 možností:

1. je zdravotně způsobilý

2.je  zdravotně způsobilý s omezením s podmínkou. V posudku se omezení jednoznačně upřesní.

3. je zdravotně nezpůsobilý

4. pozbyl trvale zdravotní způsobilost

Součástí posudku je také:

 • datum provedení preventivní prohlídky,
 • datum, kdy byl posudek vyhotoven,
 • doba platnosti posudku – uvedena jako datum další plánované preventivní prohlídky,
 • identifikace lékaře (podpis a jmenovka)
 • identifikace (otisk razítka) zdravotnického zařízení.

Originál posudku o způsobilosti se prokazatelnou formou předává

a) zaměstnavateli (doporučenou poštou s dodejkou, případně osobně proti podpisu dokladu o převzetí).

b) Výjimkou jsou vstupní nebo výstupní prohlídky, pokud spektrum provedených vyšetření umožňuje způsobilost posoudit již v čase prohlídky a zaměstnanec potřebuje předložit výsledek prohlídky co nejdříve – v tomto případě jej předáváme proti podpisu přímo posouzenému klientovi.

Lékařská zpráva o provedené preventivní prohlídce se rovněž předá buď přímo klientovi ihned po vyšetření, v případě, že je třeba čekat na výsledky laboratorních a odborných vyšetření, se zašle na předem dohodnutou adresu (bydliště nebo praktický lékař).

Místo provádění preventivních prohlídek

1. zpravidla na ambulanci Kliniky pracovního lékařství, Na Bojišti 1, Praha 2, ambulance 1-5.

2. po dohodě provádíme PLS v ordinacích mimo Kliniku pracovního lékařství, formou výjezdů lékaře a zdravotní sestry v předem smluvených termínech.

Objednávání klientů na preventivní prohlídky

je možné v pracovní dny: Po-Čt 7:00-15:00, Pá 7:00-14:00, na číslech 22496 4512, 4521.

emailem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pravidla objednávání jsou zpravidla zakotvena ve smlouvě o poskytování ZPP.

Kdy probíhají preventivní prohlídky

Při objednání na preventivní prohlídku si dohodnete také čas, kdy se máte na prohlídku dostavit.

Vycházíme vstříc jednotlivým zaměstnavatelům a snažíme se poskytovat termíny, které jsou pro obě strany výhodné. Snažíme se šetřit Váš čas a minimalizovat dobu nutnou k vyšetření u nás.

Pokud je k prohlídce nutný odběr krve, jsou o tom klienti informováni a zváni na dobu od 7 do 9 hodin.

V ostatních případech je možná a v řadě případů i vhodná doba pozdější, včetně odpoledních hodin.

Co je třeba si připravit k preventivní prohlídce

Všichni přicházející klienti se vždy nejprve registrují u sestry na kartotéce v přízemí (dveře č. 32), kde jim sestra sdělí, ke kterému lékaři půjdou na prohlídku. Poté se provede laboratorní vyšetření a nakonec vyšetření lékařem.

Zaměstnavatel by Vám měl sdělit všechny nezbytné informace k prohlídce, kam a na jaký čas se máte na prohlídku dostavit, jestli budete mít i odběr krve tedy budete muset být nalačno.

Pokud přicházíte k preventivní prohlídce, připravte si, prosím

1. Kartičku zdravotní pojišťovny, průkaz totožnosti (OP, cizinci případně cestovní pas)

2. Výpis ze zdravotní dokumentace Vašeho praktického lékaře, pokud se léčíte u specialistů, je vhodné přinést zprávu od ošetřujícího specialisty

3. Adresu Vašeho registrujícího praktického lékaře, případně pokud nemáte praktického lékaře, tak lékaře, u kterého jste v péči

4. Formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, který předvyplní v části A) a B) zaměstnavatel, podepíše a opatří razítkem.

5. K první lékařské prohlídce přineste vyplněný anamnestický dotazník.

6. Přineste si s sebou ranní moč , odebranou přímo do malé, čisté, uzavíratelné nádobky, odeberte střední proud ranní moči v množství 5-10 ml. Odevzdáte ji v laboratoři.

7. V případě, že náplní prohlídky je i odběr krve, přijděte nalačno. Večer před odběrem nejezte tučná jídla, dejte si jen lehkou večeři, nepijte alkohol. Od půlnoci nejezte a nepijte sladké nápoje. Ráno před odběrem vypijte aspoň čtvrt litru nesladké tekutiny (vody, neslazené minerálky či čaje).

8. Pokud užíváte ráno léky např. na vysoký krevní tlak a přicházíte kvůli odběru krve nalačno, užijte léky ráno dle své zvyklosti, léky si nevysazujte.

9. Nejméně hodinu před prohlídkou nekuřte, je-li součástí preventivní prohlídky vyšetření plicních funkcí (spirometrie).

10. Pokud nosíte brýle či kontaktní čočky, nezapomeňte si je vzít s sebou, budete je potřebovat k vyšetření zraku na optotypech.

Mimo preventivních prohlídek naše ambulance provádí:

 • veškeré další činnosti, které jsou nedílnou součástí PLS: prohlídky pracovišť, pracovnělékařské konzultace se zástupci zaměstnavatelů, poradenskou činnost (zdraví, BOZP, hygiena práce, ergonomie), přednášky, organizace a školení první pomoci, hodnocení pracovních rizik a další.
 • očkování.
 • nadstandardní služby: zajišťujeme služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Jedná se zejména o prohlídky s rozšířeným spektrem vyšetření proti základnímu.
 • prohlídky před cestou a po návratu z epidemiologicky závažných oblastí v zahraničí s návrhem a realizací plánu očkování pro příslušnou rizikovou oblast.
 • vyžádaná péče: na základě požadavků jiných závodních či praktických lékařů provádíme odborná vyšetření (např. prstová pletyzmografie a vodní chladový test, elektromyografie, spirometrie)
 • konzília: pro spádová pracoviště VFN a pro zaměstnance, kteří jsou místně příslušné dle vyhl. č. 342/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • Šetření a posuzování nemocí (ohrožení) nemocí z povolání místně příslušných klientů, vydávání posudků o uznání nemocí z povolání/ohrožení nemocí z povolání v souladu s vyhl. č. 342/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů .....podrobněji viz odkaz Středisko nemocí z povolání

Kompletní seznam služeb naleznete ZDE

Nenašli jste co jste hledali?

Obraťte se na nás telefonicky, emailem, nebo formulářem.

Rádi s Vámi vše probereme a poskytneme speciální nabídku na míru.

O klinice

Klinika pracovního lékařství VFN je vysoce specializované pracoviště, které je součástí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2. Poskytuje kompletní spektrum služeb v oblasti pracovnělékařských služeb (dříve tzv. závodní preventivní péče) a pracovního lékařství.

Pracoviště sídlí na adrese: Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2.

Činnosti kliniky

Léčebně preventivní činnost

Léčebně preventivní činnost kliniky je zaměřena na diagnostiku a posuzování profesionálních poškození u nemocných, vystavených různým škodlivinám na pracovišti.

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost se soustřeďuje na profesionální onemocnění dýchacího systému, obecnou a průmyslovou toxikologii, průmyslovou neurologii a onemocnění pohybového systému i na detekci nových poškození z práce, například poškození páteře. Má úzkou návaznost na praktické využití.

V současné době klinika řeší tyto výzkumné projekty:

PROGRAMY ROZVOJE VĚDNÍCH OBLASTÍ UNIVERZITY KARLOVY - PRVOUK 1. LF UK

 • Komplikace metabolických chorob - PRVOUK P25/1LF/2
 • Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění - PRVOUK P26/1LF/4
 • Stomatologická onemocnění, výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce - PRVOUK P28/1LF/6

 

Granty EU/WHO

 • Projekt „Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze” (reg. č. CZ.2.16/3.1.00/24.12) v rámci 4. výzvy Praha – Konkurenceschopnost (www.oppk.cz), inovace a podnikání. Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. Projekt je spolufinancován EU.
 • Alerting System and the Criteria for Development of a Health Surveillance System for the Deliberate Release of Chemicals by Terrorists (ASHT phase III), období 2012-2014. No: 591046/2011.

 

GRANT IGA č. NT/14471, (období 2013-2015)

Vývoj metody ke kvantitativnímu hodnocení podílu rizikových faktorů práce na etiologii chronických onemocnění bederní páteře a formulace klinických a hygienických kritérií pro posuzování těchto onemocnění jako nemoci z povolání.
Cílem je stanovit kritéria pro onemocnění páteře z jejího přetěžování – pro budoucí zařazení do seznamu nemocí z povolání.

 • nábor pacientů do studie – kritéria: osoby do 55 let věku, s anamnézou nejméně 6 měsíců trvajících bolestí v oblasti bederní páteře a s nejméně tříletou anamnézou rizikové práce (manipulace s břemeny, otáčení trupu, předklony, nepřirozené polohy). U nich bude provedeno neurologické vyšetření, EMG vyšetření  a magnetická rezonance. Kontakt: tel. 224 964 630, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Výuková činnost

Klinika provádí výuku česky i anglicky mluvících posluchačů 4. ročníku 1. LF UK a 6. ročníku 2. LF UK. Stáže pro 4. ročník 1. LF jsou zakončeny zkouškou. Výuka probíhá v rámci výuky vnitřního lékařství. Pedagogická činnost je zaměřena na výuku nemocí z povolání, posuzování vztahu profese a profesionálních rizik ke zdravotnímu stavu. Klinika je zapojena do postgraduálního vzdělávání a studia PhD.

Součásti kliniky pracovního lékařství VFN

Součástí kliniky jsou následující centra a pracoviště (po kliknutí se objeví jejich služby):  

Centra VFN na klinice

Ambulance a laboratoře a jejich služby

Personál

Naše centrum pracovnělékařské péče disponuje odborníky s léty praxe v oboru pracovní lékařství, event. hygiena práce a nemoci z povolání.

Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Prim. MUDr. Jiří LešovskýJiří Lešovský

MUDr Jiří Žák, CSc.MUDr Jiří Žák, CSc.

MUDr. Kateřina PavlíčkováMUDr. Kateřina Pavlíčková

vlcekodb. as. MUDr. Kamil Vlček

Bc. Blanka ŠantrůčkováBlanka Šantrůčková
vrchní sestra

Historie

Klinika byla založena profesorem MUDr. Jaroslavem Teisingerem, DrSc., který byl zakladatelem oboru pracovní lékařství v naší republice.

 • Profesor MUDr. Jaroslav Teisinger, DrSc.V roce 1932 vybudoval na II. interní klinice LF v Praze 2 první „Poradnu pro choroby z povolání" v Československé republice a 15.1.1947 se stal přednostou první kliniky nemocí z povolání.
 • Vedl výuku studentů i postgraduální vzdělávání lékařů, byl předsedou atestační komise pro udělování specializace v oboru nemocí z povolání.
 • Stál u zrodu Odboru pro pracovní lékařství Spolku českých lékařů i pozdější Společnosti pracovního lékařství.
 • V roce 1948 dal podnět k založení časopisu Pracovní lékařství.
 • Po válce založil Ústav pracovního lékařství v Praze, v roce 1952 změněný na Ústav hygieny práce a nemocí z povolání.
 • Stál nejen v čele kliniky, Ústavu, Společnosti pracovního lékařství a redakční rady Pracovního lékařství, ale byl i vynikajícím vědcem, oceňovaným doma a v zahraničí.
 • Přednostou kliniky byl do r. 1970.

Dalšími přednosty byli:

 • do r. 1975 Prof. MUDr. Karel Rejsek, DrSc.
 • do r. 1991 Prof. MUDr. Pravoslav Hykeš, DrSc.
 • do r. 1995 Doc. MUDr. Jana Vejlupková, CSc.
 • do r. 2017 Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
 • od r. 2017 Doc. MUDr. Sergej Zacharov PhD.

Perspektivy

V rámci projektu spolufinancovaného EU „Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze” obnovíme a rozšíříme přístrojové vybavení kliniky pracovního lékařství o následující přístroje:

 • Screeningový přístroj pro vyšetření zraku, včetně barvocitu a perimetru
 • Vybavení pro chladové testy na rukou i nohou
 • Diagnostické monitory s vysokým rozlišením pro zobrazování digitálních snímků
 • 3 analytické přístroje pro Laboratoř průmyslové toxikologie
 • Přístroje pro vyšetření nosu MasterScope Rhino a Modul Rhino pro MasterScreen Body
 • 2x Ecoscreen Turbo
 • další příslušenství

Spolupracujeme

V České republice:

 • s širokým zázemím klinik a oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 • s orgány ochrany veřejného zdraví v Praze a Středočeském kraji
 • se Státním zdravotním ústavem v Praze
 • Fakultou chemické technologie VŠCHT
 • Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i.
 • Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v.v.i.
 • Ústavem chemických procesů AV ČR, v.v.i.
 • Technickou Univerzitou Ostrava

V zahraničí:

v rámci výzkumných projektů probíhá spolupráce s evropskými univerzitními pracovišti (Londýn, Lille, Berlín, Göttingen, Ženeva, Vilnius, Grenoble) a jsme zapojeni do spolupráce v mezinárodních organizacích:

 • EUROSTAT Working Group „Health and Safety at Work Statistics“
 • Collegium Ramazzini
 • Scientific Committee of European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT)
 • Scientific Committee on Neurotoxicology of ICOH
 • Scientific Committee for Respiratory Disorders of ICOH
 • Health Protection Agency (HPA)
 • Coronel Institute for Occupational Health, University of Amsterdam
 • International Commission of Occupational Health (ICOH)
 • Global Network of WHO Collaborating Centers for Occupational Health
 • European School of Occupational Medicine Specialists (EASOM)
 • Occupational Medicine Section of the Union of European Medical Specialities (UEMS)
 • Occupational and Environmental Neurology
 • World Federation of Neurology, Research Group on Environmental Neurology
 • European Federation of Neurological Societies, Scientist Panel on Neurotoxicology

Legislativa

provádění závodní preventivní péče se řídí závaznými platnými právními předpisy. Náplň vyplývá z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 161/1985, o závodních zdravotních službách (vyhlášky č. 145/1988 Sb.) 

Souhrn předpisů:

 Zákon č. 372/2011 Sb.,  o zdravotních službách

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu
pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, v platném znění

Vyhláška č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č.161)

Vyhláška č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č.155)

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

NV č. 114/2011 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

 

 

Laboratoř průmyslové toxikologie VFN

Provádí toxikologické vyšetření a v biologickém materiálu stanovuje:

 • acetylcholinesterázu
 • arzén
 • kadmium 
 • kyselinu delta-aminolevulovou
 • kyselinu fenylglyoxylovou
 • kyselinu hippurovou
 • kyselinu trichloroctovou
 • trichloretanol
 • methemoglobin
 • olovo
 • paraquat a diquat
 • porfyriny
 • rtuť
 • thalium
 • ev. další látky

 

Kompletní tabulka stanovovaných látek (pdf ke stažení)

Pokud nejde o opakované toxikologické vyšetření v naší laboratoři, je vhodné telefonicky kontaktovat Mgr. Vlčkovou na tel. 224 964 635 ohledně odběru biologického materiálu.

Nesprávně odebraný, uskladněný či transportovaný biologický materiál je k toxikologickému vyšetření nepoužitelný. Podmínky je vhodné ověřit, rovněž je vhodné ověřit z hlediska provozu, kdy bude možno vzorek analyzovat.

Děkujeme.