Pracovnělékařská služba (PLS)

Co je pracovnělékařská služba (dříve závodní preventivní péče)?

Jedná se o speciální druh zdravotních služeb, jejich potřeba vyplývá z platné legislativy.

PLS zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem preventivní činnost, s cílem udržení a ochrany zdraví zaměstnanců, včetně ochrany před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

PLS nelze vnímat jako pouhou „zákonnou povinnost". Kvalitně prováděná PLS má značný vliv na ekonomiku každé firmy. Zařízení poskytující tyto služby je pro každého zaměstnavatele důležitým partnerem. Cílem každého zaměstnavatele je mít zdravotně způsobilé zaměstnance s minimální nemocností. Zařízení poskytující PLS má celou řadu významných úkolů, které směřují k podpoře zdraví, udržení dlouhodobé pracovní schopnosti, prevenci úrazů, poškození zdraví z práce a nemocí z povolání, s tím souvisí také zajištění zdravého pracovní prostředí.

Mezinárodní organizace práce (ILO) je organizace založená v r. 1919. Vydala celou řadu Úmluv, což jsou závažné dokumenty, které jsou mezinárodním právním základem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Členské státy ILO (mezi něž patří i ČR), které ratifikují úmluvu, se zavazují jejím plněním ve svém zákonodárství. Výsledkem přijetí vybraných Úmluv ILO jsou vyhlášky Ministerstva zahraničních věcí, které konkretizují náplň úmluv do právních podmínek našeho státu. Pro pracovně lékařské služby jsou zásadní 2 z nich.

Úmluva ILO č. 161, o závodních zdravotních službách (1985), v našich podmínkách vyhláška MZV č. 145/1988 „o Úmluvě o závodních zdravotních službách": Jedná se o základní dokument, podle kterého je poskytována lékařská péče v členských zemí EU. Definuje tyto služby jako služby pověřené preventivními úkoly, poradenstvím pro zaměstnavatele a pracovníky a jejich zástupce v podniku, pokud jde o požadavky na bezpečné a zdravé pracovní prostředí a přizpůsobení práce schopnostem pracovníků. Závodní zdravotní služby lze rozdělit do 11 stěžejních okruhů, které vyplývají z článku č. 5 Úmluvy a současně vytyčují skutečné úkoly PLS, které by měl plnit kvalitní poskytovatel těchto služeb:

1. Stanovování a hodnocení rizik, která ohrožují zdraví na pracovišti.

2. Dohled na činitele v pracovním prostředí a pracovní zvyklosti, které mohou ovlivňovat zdraví pracovníků (včetně hygienických zařízení, závodních jídelen a ubytoven, pokud je zaměstnavatel poskytuje).

3. Poskytování poradenství o plánování a organizaci práce, včetně uspořádání pracovišť, pomoc při výběru strojů a jiného zařízení a látkách, kterých se užívá při práci.

4. Účast na vypracování programů zlepšení pracovní praxe a zkoušek a vyhodnocování nových zařízení ze zdravotního hlediska.

5. Poskytování poradenství o zdraví, bezpečnosti a hygieně při práci, ergonomii a ochranných pomůckách.

6. Dohled na zdraví zaměstnanců v souvislosti s prací – vlastní preventivní prohlídky.

7. Podpora a přizpůsobování práce pracovníkům.

8. Návrhy týkající se pracovní rehabilitace.

9. Spolupráce při poskytování informací, výcviku a výchovy v oblasti zdraví a hygieny při práci a ergonomii - přednášková činnost.

10. Organizování první pomoci – školící a přednášková činnost.

11. Účast na rozboru pracovní úrazovosti a nemocí z povolání.

Je zřejmé, že takto náročné úkoly může plnit pouze zdravotnické zařízení, které disponuje personálem se specializovaným zaměřením na tyto služby. Takovým zařízením je právě naše pracoviště.

Úmluva ILO č. 155, o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí (1981) (ratifikovaná u nás jako vyhláška MZV č. 20/1989 Sb.). Odpovědnost za zdraví zaměstnanců je rozdělena na 4 sféry: 1. Stát (vydává předpisy a dohlíží na jejich dodržování), 2. Zaměstnavatele (jsou povinni zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců), 3. zaměstnance (jsou povinni dodržovat předpisy a být zaměstnavateli nápomocni při dodržování předpisů), 4. pracovnělékařská zařízení (provádí poradenskou a posudkovou činnost).

Zákon č. 373/2012 Sb. o specifických zdravotních službách, stanovuje povinnost zaměstnavatelů zajistit pro své zaměstnance PLS, jejíž rozsah je v souladu s ratifikovanou Úmluvou ILO č. 161/1985.

Jak to probíhá

Zaměstnavatel, který má zájem o naše služby, kontaktuje telefonicky případně elektronicky prostřednictvím webového formuláře naše pracovníky. V případě vážného zájmu o naše služby si s Vámi sjednáme schůzku, při které s Vámi rádi prokonzultujeme všechny detaily poskytování PLS.

Pracovnělékařské služby jsou poskytovány dlouhodobě na podkladě smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem.

V ní jsou detailně uvedeny všechny podmínky poskytování PLS - předmět smlouvy, závazky obou stran a platební podmínky.

Kde se to provádí

Místo výkonu preventivních prohlídek a našich služeb, bude - pokud není dohodnuto smluvně jinak - na ambulanci kliniky pracovního lékařství (Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2)

FAQ (často kladené otázky)

Proč si nemohu svobodně vybrat svého závodního lékaře, u kterého chci absolvovat preventivní prohlídku?

Pacient si nemůže svobodně rozhodnout, kdo provede preventivní prohlídku, protože posuzování zdravotní způsobilosti k práci se opírá mimo jiné o důkladnou znalost pracovního prostředí, podmínek a rizik práce. Vyloučení ZPP ze svobodné volby lékaře je uvedeno v § 9 zákona č.20/1966 Sb. Jak vyplývá ze spektra pracovnělékařských služeb, preventivní prohlídky jsou pouze jedním z 11 okruhů činností, které zařízení ZPP provádí..

Nenašli jste, co jste hledali? Máte dotazy k našim službám ZPP? Obraťte se prostřednictvím elektronického formuláře na naše pracovníky.

 

Nabídka služeb

 • Pracovně-lékařské služby (dříve závodní preventivní péče)
 • Pracovně-lékařské preventivní prohlídky
 • Vyšetření plicních funkcí
 • Vyšetření nervového systému, cév, zraku, sluchu
 • Toxikologické laboratorní vyšetření

 

Kompletní nabídka služeb

 

 Ambulance Centra pracovního lékařství VFN:

 • pracovně-lékařské služby
 • preventivní lékařské prohlídky (základní, rizikové, nadstandardní) - vystavení posudku o zdravotní způsobilosti
 • poradenská a přednášková činnost v oblasti pracovního lékařství a toxikologie
 • kontroly pracovišť
 • konziliární vyšetření v oblasti pracovního lékařství
 • vyšetření osob před cestou a po návratu ze zahraničí
 • očkování
 • vystavování zdravotních průkazů
 • provádění dílčích služeb na základě objednávky

 

 Ambulance Střediska nemocí z povolání VFN

 • posuzování a uznávání nemocí z povolání/ohrožení nemocí z povolání
 • posudky o bodovém ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění pro nemoc z povolání
 • dispenzarizace a následné prohlídky pro bývalé pracovníky rizikových profesí (karcinogeny, fibrogenní prachy)

 

Laboratoř funkčního vyšetření – vyšetření cév, zraku a sluchu

 • krevní odběry
 • chemická analýza moči
 • klidové EKG
 • prstová pletysmografie (Raynaudův fenomén, riziko vibrací)
 • vodní chladový test pro horní i dolní končetiny
 • klidové EKG vyšetření
 • vyšetření zrakových funkcí (i pro řidičské oprávnění)
 • vyšetření sluchu screeningovým audiometrem

 

Neurologická ambulance

 • neurologické vyšetření
 • EMG
 • EEG
 • VEP – zrakové evokované potenciály
 • BAEP -  kmenové sluchové evokované potenciály
 • Lanthonyho test získané poruchy barevného vidění (po neurotoxických látkách)

 

 Spirometrická laboratoř – komplexní vyšetření plicních funkcí

 • klidová spirometrie, křivka průtok-objem
 • bodypletysmografické vyšetření (plicní objemy včetně celkové plicní kapacity a reziduálního objemu, zhodnocení proudové rezistence dýchacích cest)
 • vyšetření difúzní kapacity plic (DLCO, transfer faktor)
 • vyšetření frakce oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu (FeNO)
 • vyšetření plicní poddajnosti (compliance statická, dynamická)
 • impulsní oscilometrie
 • nespecifické bronchoprovokační testy farmakologickým podnětem nebo fyzickou zátěží (i u dětí)
 • specifické bronchoprovokační testy látkami z pracoviště
 • aktivní přední rinomanometrie
 • akustická rinometrie
 • specifické rinoprovokační testy látkami z pracoviště
 • expoziční testy na pracovišti
 • bronchodilatační testy
 • léčebné inhalace
 • odběr kondenzátu vydechovaného vzduchu

 

Laboratoř průmyslové toxikologie

Analyzuje v biologickém materiálu:

 • acetylcholinesterázu
 • arzén
 • kadmium 
 • kyselinu delta-aminolevulovou
 • kyselinu fenylglyoxylovou
 • kyselinu hippurovou
 • kyselinu trichloroctovou
 • trichloretanol
 • methemoglobin
 • olovo
 • paraquat a diquat
 • porfyriny
 • rtuť
 • thalium
 • ev. další látky

 

Interní ambulance

 • dispenzarizace a léčba pacientů s osteoporózou

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Prosím kontaktujte nás. Jsme připraveni pro vás připravit individuální nabídky.