Legislativa

provádění závodní preventivní péče se řídí závaznými platnými právními předpisy. Náplň vyplývá z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 161/1985, o závodních zdravotních službách (vyhlášky č. 145/1988 Sb.) 

Souhrn předpisů:

 Zákon č. 372/2011 Sb.,  o zdravotních službách

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu
pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, v platném znění

Vyhláška č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č.161)

Vyhláška č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č.155)

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

NV č. 114/2011 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání