Pracovně-lékařské preventivní prohlídky

jsou nedílnou součástí pracovně-lékařské péče.

Kromě obvyklých obecných faktorů ovlivňující zdraví je zaměřena na působení specifických účinků daného pracovního prostředí.

Podklady a součásti pracovně-lékařské prohlídky

1. Výpis ze zdravotní dokumentace registrujícího praktického lékaře, který je k dispozici nejpozději v čase preventivní prohlídky.

2. Klient si s sebou přináší formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci opatřený razítkem zaměstnavatele. Posudek má předvyplněny identifikační údaje o posuzovaném (jméno, příjmení, datum narození) a zejména musí obsahovat druh práce, kategorie práce, popis pracovních podmínek - na základě těchto údajů pak bude pacient posouzen. Důležité jsou i údaje o zaměstnavateli, název IČ, sídlo. Tento předvyplněný formulář předá posuzovanému před preventivní prohlídkou zástupce zaměstnavatele (personalista, bezpečnostní technik případně nadřízený).

3. Anamnéza - s důrazem na anamnézu pracovní a anamnézu onemocnění, která jsou nepříznivě ovlivňována v příslušné profesi a riziku či jsou kontraindikací k práci v riziku

4. Fyzikální vyšetření

5. Základní vyšetření moči chemicky

6. Další vyšetření, zejména laboratorní, která jsou upřesněna v náplních preventivních prohlídek dle konkrétní rizikovosti práce, kategorizace, atd.

7. Doplňková vyšetření jsou indikována individuálně posuzujícím lékařem, pokud to vyžaduje zdravotní stav pacienta.

Pro smluvní partnery provádíme všechny druhy preventivních prohlídek

1. Vstupní – před nástupem do zaměstnání, před přeřazením pracovníka na jinou práci nebo na jiné pracoviště u téhož zaměstnavatele.

2. Periodické – se provádí: a) u pracovníků rizikových prací (dle kategorizace prací 2R, 3 a 4), b) u pracujících vykonávajících epidemiologicky závažné činnosti, c) u pracujících, jejichž činnost může ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva (např. řidiči z povolání, pracující železnice, letci, jeřábníci atd.), d) u pracujících, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost (profese v podzemí, hutích, důlní záchranáři, hasiči, pracující ve výškách nad 10 m, pracující na plavidlech vnitrozemské plavby, profesionální potápěči). Prohlídky se provádějí v pravidelných časových intervalech.

3. Řadové – u všech ostatních pracovníků, pro které nejsou předepsány prohlídky periodické - zpravidla to platí pro pracovníky v nerizikových kategoriích (dle kategorizace prací 1 a 2) - preventivní prohlídky se provádějí v různých intervalech v závislosti na věku pracovníka (5 let při věku do 50 let, 3 roky při věku od 50 let výše).

4. Mimořádné – jednorázové prohlídky mimo období termínu plánované periodické či řadové prohlídky. Mohou být a) nařízeny hygienickou stanicí b) vyžádány zaměstnavatelem c) nutné u pracujících, kteří byli v pracovní neschopnosti delší než 4 týdny, utrpěli těžký úraz či nehodu spojenou s bezvědomím.

5. Výstupní – jsou účelné u pracovníků, kteří opouštějí rizikové pracoviště (kategorie 2R a výše), případně při převedení z jedné rizikové práce na práci s jiným rizikem.

6. Následné – u vybraných rizikových prací, u kterých přetrvává účinek noxy i po skončení expozice (práce v riziku fibrogenního prachu – SiO2, azbest, dále práce v riziku chemických karcinogenů, rozpadových produktů radonu v uranových dolech apod.). Jejich četnost, náplň a rozsah určuje orgán veřejného zdraví v rozhodnutí. O povinnosti absolvovat následné prohlídky musí zaměstnavatel informovat zaměstnance, který pracoval v riziku.

Výsledek prohlídky

Výsledkem prohlídky je posudek o zdravotní způsobilosti k navrhované práci. Závěr prohlídky je formulován pouze obecně (žádná diagnóza ani její stupeň se neuvádí) jako jedna ze 4 možností:

1. je zdravotně způsobilý

2.je  zdravotně způsobilý s omezením s podmínkou. V posudku se omezení jednoznačně upřesní.

3. je zdravotně nezpůsobilý

4. pozbyl trvale zdravotní způsobilost

Součástí posudku je také:

 • datum provedení preventivní prohlídky,
 • datum, kdy byl posudek vyhotoven,
 • doba platnosti posudku – uvedena jako datum další plánované preventivní prohlídky,
 • identifikace lékaře (podpis a jmenovka)
 • identifikace (otisk razítka) zdravotnického zařízení.

Originál posudku o způsobilosti se prokazatelnou formou předává

a) zaměstnavateli (doporučenou poštou s dodejkou, případně osobně proti podpisu dokladu o převzetí).

b) Výjimkou jsou vstupní nebo výstupní prohlídky, pokud spektrum provedených vyšetření umožňuje způsobilost posoudit již v čase prohlídky a zaměstnanec potřebuje předložit výsledek prohlídky co nejdříve – v tomto případě jej předáváme proti podpisu přímo posouzenému klientovi.

Lékařská zpráva o provedené preventivní prohlídce se rovněž předá buď přímo klientovi ihned po vyšetření, v případě, že je třeba čekat na výsledky laboratorních a odborných vyšetření, se zašle na předem dohodnutou adresu (bydliště nebo praktický lékař).

Místo provádění preventivních prohlídek

1. zpravidla na ambulanci Kliniky pracovního lékařství, Na Bojišti 1, Praha 2, ambulance 1-5.

2. po dohodě provádíme PLS v ordinacích mimo Kliniku pracovního lékařství, formou výjezdů lékaře a zdravotní sestry v předem smluvených termínech.

Objednávání klientů na preventivní prohlídky

je možné v pracovní dny: Po-Čt 7:00-15:00, Pá 7:00-14:00, na číslech 22496 4512, 4521.

emailem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pravidla objednávání jsou zpravidla zakotvena ve smlouvě o poskytování ZPP.

Kdy probíhají preventivní prohlídky

Při objednání na preventivní prohlídku si dohodnete také čas, kdy se máte na prohlídku dostavit.

Vycházíme vstříc jednotlivým zaměstnavatelům a snažíme se poskytovat termíny, které jsou pro obě strany výhodné. Snažíme se šetřit Váš čas a minimalizovat dobu nutnou k vyšetření u nás.

Pokud je k prohlídce nutný odběr krve, jsou o tom klienti informováni a zváni na dobu od 7 do 9 hodin.

V ostatních případech je možná a v řadě případů i vhodná doba pozdější, včetně odpoledních hodin.

Co je třeba si připravit k preventivní prohlídce

Všichni přicházející klienti se vždy nejprve registrují u sestry na kartotéce v přízemí (dveře č. 32), kde jim sestra sdělí, ke kterému lékaři půjdou na prohlídku. Poté se provede laboratorní vyšetření a nakonec vyšetření lékařem.

Zaměstnavatel by Vám měl sdělit všechny nezbytné informace k prohlídce, kam a na jaký čas se máte na prohlídku dostavit, jestli budete mít i odběr krve tedy budete muset být nalačno.

Pokud přicházíte k preventivní prohlídce, připravte si, prosím

1. Kartičku zdravotní pojišťovny, průkaz totožnosti (OP, cizinci případně cestovní pas)

2. Výpis ze zdravotní dokumentace Vašeho praktického lékaře, pokud se léčíte u specialistů, je vhodné přinést zprávu od ošetřujícího specialisty

3. Adresu Vašeho registrujícího praktického lékaře, případně pokud nemáte praktického lékaře, tak lékaře, u kterého jste v péči

4. Formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, který předvyplní v části A) a B) zaměstnavatel, podepíše a opatří razítkem.

5. K první lékařské prohlídce přineste vyplněný anamnestický dotazník.

6. Přineste si s sebou ranní moč , odebranou přímo do malé, čisté, uzavíratelné nádobky, odeberte střední proud ranní moči v množství 5-10 ml. Odevzdáte ji v laboratoři.

7. V případě, že náplní prohlídky je i odběr krve, přijděte nalačno. Večer před odběrem nejezte tučná jídla, dejte si jen lehkou večeři, nepijte alkohol. Od půlnoci nejezte a nepijte sladké nápoje. Ráno před odběrem vypijte aspoň čtvrt litru nesladké tekutiny (vody, neslazené minerálky či čaje).

8. Pokud užíváte ráno léky např. na vysoký krevní tlak a přicházíte kvůli odběru krve nalačno, užijte léky ráno dle své zvyklosti, léky si nevysazujte.

9. Nejméně hodinu před prohlídkou nekuřte, je-li součástí preventivní prohlídky vyšetření plicních funkcí (spirometrie).

10. Pokud nosíte brýle či kontaktní čočky, nezapomeňte si je vzít s sebou, budete je potřebovat k vyšetření zraku na optotypech.

Mimo preventivních prohlídek naše ambulance provádí:

 • veškeré další činnosti, které jsou nedílnou součástí PLS: prohlídky pracovišť, pracovnělékařské konzultace se zástupci zaměstnavatelů, poradenskou činnost (zdraví, BOZP, hygiena práce, ergonomie), přednášky, organizace a školení první pomoci, hodnocení pracovních rizik a další.
 • očkování.
 • nadstandardní služby: zajišťujeme služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Jedná se zejména o prohlídky s rozšířeným spektrem vyšetření proti základnímu.
 • prohlídky před cestou a po návratu z epidemiologicky závažných oblastí v zahraničí s návrhem a realizací plánu očkování pro příslušnou rizikovou oblast.
 • vyžádaná péče: na základě požadavků jiných závodních či praktických lékařů provádíme odborná vyšetření (např. prstová pletyzmografie a vodní chladový test, elektromyografie, spirometrie)
 • konzília: pro spádová pracoviště VFN a pro zaměstnance, kteří jsou místně příslušné dle vyhl. č. 342/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • Šetření a posuzování nemocí (ohrožení) nemocí z povolání místně příslušných klientů, vydávání posudků o uznání nemocí z povolání/ohrožení nemocí z povolání v souladu s vyhl. č. 342/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů .....podrobněji viz odkaz Středisko nemocí z povolání

Kompletní seznam služeb naleznete ZDE

Nenašli jste co jste hledali?

Obraťte se na nás telefonicky, emailem, nebo formulářem.

Rádi s Vámi vše probereme a poskytneme speciální nabídku na míru.