Pracovnělékařská služba (PLS)

Co je pracovnělékařská služba (dříve závodní preventivní péče)?

Jedná se o speciální druh zdravotních služeb, jejich potřeba vyplývá z platné legislativy.

PLS zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem preventivní činnost, s cílem udržení a ochrany zdraví zaměstnanců, včetně ochrany před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

PLS nelze vnímat jako pouhou „zákonnou povinnost". Kvalitně prováděná PLS má značný vliv na ekonomiku každé firmy. Zařízení poskytující tyto služby je pro každého zaměstnavatele důležitým partnerem. Cílem každého zaměstnavatele je mít zdravotně způsobilé zaměstnance s minimální nemocností. Zařízení poskytující PLS má celou řadu významných úkolů, které směřují k podpoře zdraví, udržení dlouhodobé pracovní schopnosti, prevenci úrazů, poškození zdraví z práce a nemocí z povolání, s tím souvisí také zajištění zdravého pracovní prostředí.

Mezinárodní organizace práce (ILO) je organizace založená v r. 1919. Vydala celou řadu Úmluv, což jsou závažné dokumenty, které jsou mezinárodním právním základem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Členské státy ILO (mezi něž patří i ČR), které ratifikují úmluvu, se zavazují jejím plněním ve svém zákonodárství. Výsledkem přijetí vybraných Úmluv ILO jsou vyhlášky Ministerstva zahraničních věcí, které konkretizují náplň úmluv do právních podmínek našeho státu. Pro pracovně lékařské služby jsou zásadní 2 z nich.

Úmluva ILO č. 161, o závodních zdravotních službách (1985), v našich podmínkách vyhláška MZV č. 145/1988 „o Úmluvě o závodních zdravotních službách": Jedná se o základní dokument, podle kterého je poskytována lékařská péče v členských zemí EU. Definuje tyto služby jako služby pověřené preventivními úkoly, poradenstvím pro zaměstnavatele a pracovníky a jejich zástupce v podniku, pokud jde o požadavky na bezpečné a zdravé pracovní prostředí a přizpůsobení práce schopnostem pracovníků. Závodní zdravotní služby lze rozdělit do 11 stěžejních okruhů, které vyplývají z článku č. 5 Úmluvy a současně vytyčují skutečné úkoly PLS, které by měl plnit kvalitní poskytovatel těchto služeb:

1. Stanovování a hodnocení rizik, která ohrožují zdraví na pracovišti.

2. Dohled na činitele v pracovním prostředí a pracovní zvyklosti, které mohou ovlivňovat zdraví pracovníků (včetně hygienických zařízení, závodních jídelen a ubytoven, pokud je zaměstnavatel poskytuje).

3. Poskytování poradenství o plánování a organizaci práce, včetně uspořádání pracovišť, pomoc při výběru strojů a jiného zařízení a látkách, kterých se užívá při práci.

4. Účast na vypracování programů zlepšení pracovní praxe a zkoušek a vyhodnocování nových zařízení ze zdravotního hlediska.

5. Poskytování poradenství o zdraví, bezpečnosti a hygieně při práci, ergonomii a ochranných pomůckách.

6. Dohled na zdraví zaměstnanců v souvislosti s prací – vlastní preventivní prohlídky.

7. Podpora a přizpůsobování práce pracovníkům.

8. Návrhy týkající se pracovní rehabilitace.

9. Spolupráce při poskytování informací, výcviku a výchovy v oblasti zdraví a hygieny při práci a ergonomii - přednášková činnost.

10. Organizování první pomoci – školící a přednášková činnost.

11. Účast na rozboru pracovní úrazovosti a nemocí z povolání.

Je zřejmé, že takto náročné úkoly může plnit pouze zdravotnické zařízení, které disponuje personálem se specializovaným zaměřením na tyto služby. Takovým zařízením je právě naše pracoviště.

Úmluva ILO č. 155, o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí (1981) (ratifikovaná u nás jako vyhláška MZV č. 20/1989 Sb.). Odpovědnost za zdraví zaměstnanců je rozdělena na 4 sféry: 1. Stát (vydává předpisy a dohlíží na jejich dodržování), 2. Zaměstnavatele (jsou povinni zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců), 3. zaměstnance (jsou povinni dodržovat předpisy a být zaměstnavateli nápomocni při dodržování předpisů), 4. pracovnělékařská zařízení (provádí poradenskou a posudkovou činnost).

Zákon č. 373/2012 Sb. o specifických zdravotních službách, stanovuje povinnost zaměstnavatelů zajistit pro své zaměstnance PLS, jejíž rozsah je v souladu s ratifikovanou Úmluvou ILO č. 161/1985.

Jak to probíhá

Zaměstnavatel, který má zájem o naše služby, kontaktuje telefonicky případně elektronicky prostřednictvím webového formuláře naše pracovníky. V případě vážného zájmu o naše služby si s Vámi sjednáme schůzku, při které s Vámi rádi prokonzultujeme všechny detaily poskytování PLS.

Pracovnělékařské služby jsou poskytovány dlouhodobě na podkladě smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem.

V ní jsou detailně uvedeny všechny podmínky poskytování PLS - předmět smlouvy, závazky obou stran a platební podmínky.

Kde se to provádí

Místo výkonu preventivních prohlídek a našich služeb, bude - pokud není dohodnuto smluvně jinak - na ambulanci kliniky pracovního lékařství (Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2)

FAQ (často kladené otázky)

Proč si nemohu svobodně vybrat svého závodního lékaře, u kterého chci absolvovat preventivní prohlídku?

Pacient si nemůže svobodně rozhodnout, kdo provede preventivní prohlídku, protože posuzování zdravotní způsobilosti k práci se opírá mimo jiné o důkladnou znalost pracovního prostředí, podmínek a rizik práce. Vyloučení ZPP ze svobodné volby lékaře je uvedeno v § 9 zákona č.20/1966 Sb. Jak vyplývá ze spektra pracovnělékařských služeb, preventivní prohlídky jsou pouze jedním z 11 okruhů činností, které zařízení ZPP provádí..

Nenašli jste, co jste hledali? Máte dotazy k našim službám ZPP? Obraťte se prostřednictvím elektronického formuláře na naše pracovníky.