O klinice

Klinika pracovního lékařství VFN je vysoce specializované pracoviště, které je součástí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2. Poskytuje kompletní spektrum služeb v oblasti pracovnělékařských služeb (dříve tzv. závodní preventivní péče) a pracovního lékařství.

Pracoviště sídlí na adrese: Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2.

Činnosti kliniky

Léčebně preventivní činnost

Léčebně preventivní činnost kliniky je zaměřena na diagnostiku a posuzování profesionálních poškození u nemocných, vystavených různým škodlivinám na pracovišti.

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost se soustřeďuje na profesionální onemocnění dýchacího systému, obecnou a průmyslovou toxikologii, průmyslovou neurologii a onemocnění pohybového systému i na detekci nových poškození z práce, například poškození páteře. Má úzkou návaznost na praktické využití.

V současné době klinika řeší tyto výzkumné projekty:

PROGRAMY ROZVOJE VĚDNÍCH OBLASTÍ UNIVERZITY KARLOVY - PRVOUK 1. LF UK

 • Komplikace metabolických chorob - PRVOUK P25/1LF/2
 • Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění - PRVOUK P26/1LF/4
 • Stomatologická onemocnění, výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce - PRVOUK P28/1LF/6

 

Granty EU/WHO

 • Projekt „Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze” (reg. č. CZ.2.16/3.1.00/24.12) v rámci 4. výzvy Praha – Konkurenceschopnost (www.oppk.cz), inovace a podnikání. Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. Projekt je spolufinancován EU.
 • Alerting System and the Criteria for Development of a Health Surveillance System for the Deliberate Release of Chemicals by Terrorists (ASHT phase III), období 2012-2014. No: 591046/2011.

 

GRANT IGA č. NT/14471, (období 2013-2015)

Vývoj metody ke kvantitativnímu hodnocení podílu rizikových faktorů práce na etiologii chronických onemocnění bederní páteře a formulace klinických a hygienických kritérií pro posuzování těchto onemocnění jako nemoci z povolání.
Cílem je stanovit kritéria pro onemocnění páteře z jejího přetěžování – pro budoucí zařazení do seznamu nemocí z povolání.

 • nábor pacientů do studie – kritéria: osoby do 55 let věku, s anamnézou nejméně 6 měsíců trvajících bolestí v oblasti bederní páteře a s nejméně tříletou anamnézou rizikové práce (manipulace s břemeny, otáčení trupu, předklony, nepřirozené polohy). U nich bude provedeno neurologické vyšetření, EMG vyšetření  a magnetická rezonance. Kontakt: tel. 224 964 630, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Výuková činnost

Klinika provádí výuku česky i anglicky mluvících posluchačů 4. ročníku 1. LF UK a 6. ročníku 2. LF UK. Stáže pro 4. ročník 1. LF jsou zakončeny zkouškou. Výuka probíhá v rámci výuky vnitřního lékařství. Pedagogická činnost je zaměřena na výuku nemocí z povolání, posuzování vztahu profese a profesionálních rizik ke zdravotnímu stavu. Klinika je zapojena do postgraduálního vzdělávání a studia PhD.

Součásti kliniky pracovního lékařství VFN

Součástí kliniky jsou následující centra a pracoviště (po kliknutí se objeví jejich služby):  

Centra VFN na klinice

Ambulance a laboratoře a jejich služby

Personál

Naše centrum pracovnělékařské péče disponuje odborníky s léty praxe v oboru pracovní lékařství, event. hygiena práce a nemoci z povolání.

Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Prim. MUDr. Jiří LešovskýJiří Lešovský

MUDr Jiří Žák, CSc.MUDr Jiří Žák, CSc.

MUDr. Kateřina PavlíčkováMUDr. Kateřina Pavlíčková

vlcekodb. as. MUDr. Kamil Vlček

Bc. Blanka ŠantrůčkováBlanka Šantrůčková
vrchní sestra

Historie

Klinika byla založena profesorem MUDr. Jaroslavem Teisingerem, DrSc., který byl zakladatelem oboru pracovní lékařství v naší republice.

 • Profesor MUDr. Jaroslav Teisinger, DrSc.V roce 1932 vybudoval na II. interní klinice LF v Praze 2 první „Poradnu pro choroby z povolání" v Československé republice a 15.1.1947 se stal přednostou první kliniky nemocí z povolání.
 • Vedl výuku studentů i postgraduální vzdělávání lékařů, byl předsedou atestační komise pro udělování specializace v oboru nemocí z povolání.
 • Stál u zrodu Odboru pro pracovní lékařství Spolku českých lékařů i pozdější Společnosti pracovního lékařství.
 • V roce 1948 dal podnět k založení časopisu Pracovní lékařství.
 • Po válce založil Ústav pracovního lékařství v Praze, v roce 1952 změněný na Ústav hygieny práce a nemocí z povolání.
 • Stál nejen v čele kliniky, Ústavu, Společnosti pracovního lékařství a redakční rady Pracovního lékařství, ale byl i vynikajícím vědcem, oceňovaným doma a v zahraničí.
 • Přednostou kliniky byl do r. 1970.

Dalšími přednosty byli:

 • do r. 1975 Prof. MUDr. Karel Rejsek, DrSc.
 • do r. 1991 Prof. MUDr. Pravoslav Hykeš, DrSc.
 • do r. 1995 Doc. MUDr. Jana Vejlupková, CSc.
 • do r. 2017 Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
 • od r. 2017 Prof. MUDr. Sergej Zacharov PhD.

Perspektivy

V rámci projektu spolufinancovaného EU „Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze” obnovíme a rozšíříme přístrojové vybavení kliniky pracovního lékařství o následující přístroje:

 • Screeningový přístroj pro vyšetření zraku, včetně barvocitu a perimetru
 • Vybavení pro chladové testy na rukou i nohou
 • Diagnostické monitory s vysokým rozlišením pro zobrazování digitálních snímků
 • 3 analytické přístroje pro Laboratoř průmyslové toxikologie
 • Přístroje pro vyšetření nosu MasterScope Rhino a Modul Rhino pro MasterScreen Body
 • 2x Ecoscreen Turbo
 • další příslušenství

Spolupracujeme

V České republice:

 • s širokým zázemím klinik a oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 • s orgány ochrany veřejného zdraví v Praze a Středočeském kraji
 • se Státním zdravotním ústavem v Praze
 • Fakultou chemické technologie VŠCHT
 • Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i.
 • Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v.v.i.
 • Ústavem chemických procesů AV ČR, v.v.i.
 • Technickou Univerzitou Ostrava

V zahraničí:

v rámci výzkumných projektů probíhá spolupráce s evropskými univerzitními pracovišti (Londýn, Lille, Berlín, Göttingen, Ženeva, Vilnius, Grenoble) a jsme zapojeni do spolupráce v mezinárodních organizacích:

 • EUROSTAT Working Group „Health and Safety at Work Statistics“
 • Collegium Ramazzini
 • Scientific Committee of European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT)
 • Scientific Committee on Neurotoxicology of ICOH
 • Scientific Committee for Respiratory Disorders of ICOH
 • Health Protection Agency (HPA)
 • Coronel Institute for Occupational Health, University of Amsterdam
 • International Commission of Occupational Health (ICOH)
 • Global Network of WHO Collaborating Centers for Occupational Health
 • European School of Occupational Medicine Specialists (EASOM)
 • Occupational Medicine Section of the Union of European Medical Specialities (UEMS)
 • Occupational and Environmental Neurology
 • World Federation of Neurology, Research Group on Environmental Neurology
 • European Federation of Neurological Societies, Scientist Panel on Neurotoxicology