Toxikologické informační středisko KPL VFN

Toxikologické informační středisko (TIS) zajišťuje v nepřetržitém provozu celorepublikovou telefonickou lékařskou informační službu pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Konzultace se poskytují zdravotníkům, laikům i veterinářům ze všech oblastí České Republiky, na 2 konzultačních linkách: 224 91 92 93 a 229 91 5402.

Smyslem těchto konzultací je na základě základních vstupních informací o nehodě (jaká látka/lék/rostlina/houba/živočich, kdo, kdy a jak jí byl vystaven) poskytnout informaci o rizikovosti dané expozice a pokud je to nutné, pak doporučení k první pomoci a léčbě či jiným opatřením. Tyto informace poskytujeme ihned při telefonické konzultaci. Pouze v situacích, kdy je třeba zjišťovat doplňující informace, může být konzultace řešena během několika telefonických hovorů nebo doplněna prostřednictvím e-mailu či faxem. TIS se nezabývá: vlivem chemických látek na plod (teratogenita), karcinogenitou, mutagenitou, vlivem chemických látek na životní prostředí, technickými a technologickými informacemi ohledně použití chemických výrobků, apod. V případě potřeby je možné poskytnout vhodné kontakty pro specifické situace, pouze však tehdy, nezdrží-li se tím průběh jiné akutní konzultace.

Cílem činnosti TIS je snížit počet a závažnost intoxikací (větší informovanost veřejnosti prostřednictvím preventivních programů) a příznivě ovlivnit průběh již vzniklých nehod. Znalost kontaktu na TIS a jeho využití zajistí optimální postup a zajištění u pacienta s intoxikací.

TIS je členem Evropské Asociace Toxikologických středisek a klinických toxikologů (EAPCCT).

Personální obsazení

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., vedoucí

MUDr. Sergej Zacharov, CSc.

MUDr. Hana Farná

Mgr. Karolína Mrázová, PhD.

MUDr. Jiří Hlušička

PharmDr. Lucia Neuschlová

PharmDr. Eliška Lacinová

Kontakt

Toxikologické informační středisko (odkaz na webovou prezentaci)